Na základě Vašich požadavků, našich zkušeností a v souladu s příslušnými předpisy komplexně zpracujeme projektovou dokumentaci od architektonické studie až po prováděcí projekt. V rámci návrhu stavby nabízíme tyto služby:

1) PŘÍPRAVA ZAKÁZKY

 • konzultace stavebního záměru
 • stanovení hrubého odhadu stavebních nákladů
 • zajištění geodetického zaměření objektu nebo pozemku
 • zajištění hydrologického a geologického průzkumu nebo rešerše
 • zajištění radonového měření pozemku

2) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Návrh a architektonická studie domu jsou nejdůležitější přípravnou fází při plánování uvažovaného stavebního záměru, ať už jde o novostavbu, rekonstrukci nebo přístavbu. Během zpracovávání studie se formuje základní koncepce budoucího domu, dispoziční, provozní a funkční řešení, hmotový a prostorový koncept, konstrukční principy, představy o použitých materiálech a další. Zkoumají se podmínky a charakter okolí stavby tak, aby stavba co nejpřirozeněji zapadala do svého urbanistického a architektonického prostředí. Návrh a studie stavby je předprojektovou částí dokumentace, jejíž cílem je společné vyjasnění stavebních záměrů mezi investorem a architektem a ověření možného provedení stavebního programu ve zvoleném místě. Při zpracovávání konkrétní podoby konečného návrhu stavby úzce spolupracujeme s klientem a zvažujeme všechny výchozí představy a požadavky klienta a dostupné podklady a podmínky. Součástí studie bývá podle potřeby také předběžné projednání s úřady, dotčenými orgány státní správy (například orgány památkové péče nebo ochrany přírody), případně s dalšími dotčenými subjekty. Architektonická studie je autorským dílem. Jako architekti vkládáme do své práce veškeré svoje zkušenosti, vědomosti, estetické a architektonické cítění.

 PRŮBĚH SPOLUPRÁCE S ARCHITEKTEM:

 • Nejprve se seznámíme s Vašimi plány o uvažované stavbě, na jejichž základě se s Vámi dohod­neme o následujícím postupu a honoráři.
 • Na počátku naší spolupráce budeme pozorně naslouchat Vašim přáním a požadavkům, které společně s Vámi shrneme a definujeme základní cíle architektonického návrhu a studie domu. Společně se také podíváme na místo plánované stavby, abychom zhodnotili skutečný stav místa a jeho okolí. Prozkoumáme dostupné podklady a případně si vyžádáme jejich doplnění nebo chybějící podklady obstaráme. Zjistíme také podmínky a omezení, která musíme v daném místě dodržet.
 • Na tomto základě začneme pracovat na prvotních koncepčních návrzích stavby. Návrhy průběžně konzultujeme formou skic, půdorysů, řezů a pohledů a prostorovým počítačovým modelem. začínáme od základních návrhů dispozic a prostorového konceptu, návrhy postupně zpřesňujeme a doplňujeme o podrobnější detaily, návrhy materiálového a barevného řešení až ke konečnému návrhu podoby domu. Konzultace probíhají až do té doby, kdy společně dojdeme k finálnímu řešení stavby, které bude nejlépe odpovídat Vašim představám a nově vzniklým podnětům, které vyplynou z návrhu také díky našemu kreativnímu přístupu.
 • Na závěr zpracujeme celý návrh ve formě tištěné architektonické studie domu, která bude představovat finální podobu domu a stane se tak zadáním pro navazující projektovou přípravu stavby.

CO OBSAHUJE STUDIE DOMU:

Finální architektonická studie obsahuje shrnutí podkladů a zadání, zhodnocení širších vztahů, průvodní zprávu, situaci stavby, půdorysy jednotlivých podlaží, charakteristické řezy, pohledy na fasády a perspektivy z prostorového modelu. Součástí mohou také být zpracované fotorealistické vizualizace, studie oslunění, řešení parteru nebo zahrady, základní koncepce interiéru,technologického vybavení, fyzický model a další. Studie se zpracovává zpravidla v měřítku 1:100. Vzorový příklad architektonické studie rodinného domu naleznete např. zde.

CENY ZA NÁVRH – STUDII DOMU:

Honorář za zpracování architektonické studie domu stanovujeme vždy individuálně na základě konkrétních požadavků a rozsahu uvažované stavby. Cena je určena nabídkou a následnou vzájemnou dohodou, budete jí tedy dopředu znát. Nabídkové ceny stanovujeme v rozumné výši, aby bylo možné dosáhnout vzájemné spokojenosti. Před započetím prací obvykle požadujeme zálohu 30% z celkové ceny za studii. Cena za studii průměrného rodinného domu začíná na 40 tis.Kč .

3) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:

Na základě hotové a odsouhlasené studie domu vypracujeme projektovou dokumentaci v potřebném rozsahu a podrobnosti. Při projektování dbáme na kvalitní zpracování projektové dokumentace, na jednoduchá konstrukční řešení a dodržení energetického standartu. Projektovou dokumentaci tvoří souhrn všech částí projektu a potřebných dokladů, které jsou sestaveny za účelem schválení stavby úřady a následně pro provedení stavby. Během zpracovávání projektové dokumentace budeme s Vámi řešit celou řadu technických a technologických rozhodnutí, které určí budoucí vzhled a fungování domu. Do procesu vstupuje také řada vnějších vlivů a požadavků z veřejnoprávního projednávání. Zpracování projektové dokumentace je i nadále autorským dílem, neboť se zhotovuje na základě architektonické studie stavby.

ROZLIŠUJEME TYTO ZÁKLADNÍ TYPY DOKUMENTACÍ:

 • územní studie, územně plánovací informace, územní souhlas
 • dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • dokumentace pro ohlášení stavby nebo stavební povolení (DSP)
 • dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • dokumentace pro zadání stavby dodavateli (DZS, tendrová dokumentace)
 • jednotný projekt (JP) (u malých staveb slouží pro obstarání potřebných povolení a provedení stavby)
 • skutečné provedení stavby

POTŘEBNÉ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE:

Před započetím prací na projektové dokumentaci nebo na jejím počátku je potřeba obstarat nutné podklady. V této fázi je nezbytná součinnost klienta s architektem. Seznam potřebných dokumentů s Vámi konzultujeme již ve fázi přípravy projektu. Podklady jsme po dohodě s klientem schopni zajistit. Pro orientaci zde uvádíme základní a běžně požadované podklady:

 • katastrální mapa a výpis z listu vlastnictví (katastru)
 • dostupná původní výkresová dokumentace s technickou zprávou (ve vlastnictví klienta nebo z archivu stavebního úřadu apod.)
 • zaměření pozemku (polohopis a výškopis), případně stávajícího objektu (půdorysy, řezy a pohledy)
 • rešerše sítí v okolí stavby, případně ve stávajícím objektu
 • radonový průzkum v případě novostaveb
 • hydrologický a geologický průzkum nebo rešerše
 • u rekonstrukcí stavebně technický průzkum stavby

CO OBSAHUJE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:

Rozsah a obsah projektové dokumentace v jednotlivých fázích se řídí Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a Vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. (ke stažení zde) o dokumentaci staveb. Zde uvádíme krátké obecné shrnutí základního obsahu dokumentace.

 • Dokumentace k územnímu řízení (DUR) – obsahuje projekt dokládající základní tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby především z hlediska souladu s požadavky klienta a v souladu s územně plánovací dokumentací, popřípadě s územně plánovacími podklady, a s předchozími rozhodnutími o území.
 • Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) – obsahuje rovněž projekt, tentokrát však dokládající podrobné řešení stavby, a to v souladu s požadavky klienta a v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, s požadavky týkajícími se veřejných zájmů, především splnění obecných technických požadavků na výstavbu a dalších právních předpisů a závazných norem stanovujících podrobné technické podmínky. Projektová dokumentace obsahuje tyto části: architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční část (projekt statiky), požárně bezpečnostní řešení, techniku prostředí staveb (zařízení pro vytápění, ochlazování, větrání, měření a regulaci staveb, zdravotně technické instalace, plynová zařízení, zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky). Projekt se předkládá spolu s dalšími podklady k žádosti o vydání stavebního povolení (potřebná vyjádření, Průkaz energetické náročnosti budovy PENB apod.).
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS/PP) – obsahuje projekt jednoznačně určující závazné požadavky tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní na jakost, množství a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných zařízení a na konečné provedení stavby. Dokumentace pro provedení stavby je propracováním předchozích fází dokumentace do té úrovně, aby odborně   způsobilému dodavateli stavby umožnila stavbu, objekt nebo zařízení provést. Může ve specifických případech sloužit i jako dokumentace pro vyhledání zhotovitele stavby, objektu nebo zařízení. Nenahrazuje   realizační (výrobní a dílenskou) dokumentaci stavby.
 • Jednotný projekt (JP) –například rodinné domy, rekonstrukce bytů a rodinných domů, přístavby a půdní vestavby, drobná architektura jako jsou přístřešky, zahradní domky, altány, pergoly, krboviště apod.U jednodušších staveb nabízíme zpracování jedné projektové dokumentace, která slouží jak pro vyřízení potřebných povolení, tak jako dostatečný podklad pro provedení stavby odbornou firmou. Základní provedení obsahuje podrobnější měřítko a specifikaci materiálů a konstrukcí, kritické konstrukční detaily stavby a skladby konstrukcí. Standardní provedení je rozšířeno o tabulky dveří, oken, zámečnických a klempířských prvků apod.
 • Ukázkové příklady projektové dokumentace naleznete v přehledu našich projektů.

CENA ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI:

Honorář za zpracování projektové dokumentace stanovujeme vždy individuálně na základě konkrétního rozsahu dokumentace a velikosti uvažované stavby. cena je určena nabídkou a následnou vzájemnou dohodou, budete jí tedy dopředu znát. Bližší informace o ceně naleznete v ceníku.

4) OBSTARÁNÍ POTŘEBNÝCH VYJÁDŘENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST)

Součástí fáze zpracování dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení je rovněž veřejnoprávní projednání, ukončené vydáním příslušného správního rozhodnutí. Tuto činnost si může obstarat sám klient nebo ji svěřit našemu ateliéru. Cena za inženýrskou činnost u průměrného rodinného domu se pohybuje mezi 20 a 25 tisíci korunami.

 POTŘEBNÁ DOKUMENTACE PRO RODINNÝ DŮM O VELIKOSTI DO 150M2 ZASTAVĚNÉ PLOCHY:

 • vyřízení žádosti o územně plánovací informaci
 • ohlášení stavby
 • potřebné podklady: zaměření pozemku, rešerše sítí, radonový průzkum, hydrologická a geologická rešerše
 • připojená dokumentace: průvodní a souhrnná technická zpráva, situace stavby, dokladová část (výpis z katastru, potřebná vyjádření, doklad o informování sousedů se stavebním záměrem, Průkaz energetické náročnosti budovy, výsledky radonového průzkumu apod.), zásady organizace výstavby a dokumentace objektů (projekt)
 • obsah projektu: architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční část (projekt statiky), požárně bezpečnostní řešení, technika prostředí staveb (zařízení pro vytápění, ochlazování, větrání, měření a regulaci staveb, zdravotně technické instalace, plynová zařízení, zařízení silnoproudé elektrotechniky)